SH-60J哨戒ヘリコプター

HSS-2B哨戒ヘリコプターの後継機種、海上自衛隊SH-60J哨戒ヘリコプター。対潜、遭難捜索を主たる任務とする。艦載ヘリコプター。SH-60KはSH-60Jの改造型である。

SH-60J哨戒ヘリコプター **** 2010.04.08 大村基地SH-60J哨戒ヘリコプター

HSS-2B  P-1  P-3C  SH-60J  UH-60J